PROCES DOTACE

3. Hodnocení žádosti o dotaci

Po předložení žádosti příslušnému poskytovateli dotace probíhá její vyhodnocení nejčastěji ve 3 kolech:

1. KOLO

Formální hodnocení

Posouzení základních kritérií z hlediska formální správnosti a úplnosti žádosti.

2. KOLO

Věcné hodnocení

Kvalitativní vyhodnocení obsahové stránky projektu na základě předem stanovených kritérií.

3. KOLO

Hodnocení výběrovou komisí

Rozhodnutí komise o schválení či zamítnutí žádosti o dotaci na podkladě výsledků věcného hodnocení.

Hodnocení projektové žádosti a hodnotící ukazatele

V okamžiku, kdy je do elektronického systému MS2014+ vložena projektová žádost, dochází k jejímu hodnocení a bodování. Projektová žádost je nejprve posuzována z formálního hlediska, tj. posuzuje, zda:

 • byly dodány všechny přílohy v předepsané podobě,
 • žadatel splňuje podmínky programu,
 • žádost se vztahuje pouze na jednu oblast podpory programu,
 • místem realizace je ČR a příslušný NUTS II.,
 • projekt je v souladu s právními předpisy ČR a EU,
 • projekt splňuje minimální hranici celkových způsobilých výdajů pro dané opatření,
 • projekt nemá negativní dopad na některou z oblasti horizontálních priorit,
 • žadatel splňuje definici konečného příjemce.

Následně je projektová žádost hodnocena z administrativního hlediska:

 • žádost byla předložena v elektronické podobě,
 • žádost byla předložena také v tištěné podobě a je podepsána žadatelem nebo oprávněným příjemcem dotace,
 • v žádosti jsou uvedeny všechny předepsané údaje,
 • tištěná i elektronická podoba žádosti je shodná,
 • povinné přílohy obsahují správné náležitosti,
 • všechny přílohy jsou očíslovány podle podepsaného seznamu příloh a podle tohoto seznamu jsou řazeny.

Pokud jsou zjištěny nedostatky, pak budete vyzváni, abyste nedostatky odstranili, popřípadě projektovou žádost doplnili. Následně je projektová žádost předána k hodnocení, a to dle kritérií, jež jsou definována v rámci jednotlivých operačních programů. Tato kritéria zohledňují především to, jak realizace Vašeho projektu přispěje k naplnění evropských cílů v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti. V praxi jsou pak doporučeny k realizaci takové projektové žádosti, které nejvíce naplňují hodnotící a bodovací kritéria. V převážné většině případů se hodnotí:

 • žadatel o dotaci, především pak jeho finanční zdraví a vývoj hospodářských výsledků v uplynulých letech a dále zkušenosti a schopnosti žadatele,
 • kvalita zpracování podnikatelského záměru,
 • soulad cílů projektu s cíli operačního programu,
 • efektivnost, udržitelnost, relevantnost, potřebnost a inovativnost projektového záměru,
 • rozsah a kvalita zpracování předložených projektových dokumentů,
 • doložené povinné a nepovinné přílohy,
 • dopad projektu na životní prostředí, informační společnost a místní iniciativy,
 • správné rozložení rozpočtových položek apod.

Konkrétní hodnotící a bodovací kritéria jsou vždy uvedeny u jednotlivých operačních programů v příslušném programovém dokumentu. Z toho důvodu je vhodné, abyste si ověřili před registrací vaší projektové žádosti, zda naplňuje hodnotící a bodovací kritéria daného operačního programu, a má tedy předpoklady pro získání vysokého počtu bodů.

Monitorovací ukazatele

Při sestavování a zpracování projektové žádosti byste měli mít také na paměti, že vedle reálného a udržitelného rozpočtu, jsou další oblastí, které zásadním způsobem ovlivňují úspěšnost projektu, monitorovací ukazatele (indikátory). Ty slouží k monitorování průběhu a výsledku realizace projektu. Každý žadatel o finanční podporu je povinen ve své projektové žádosti o podporu naplánovat závazné a monitorovací ukazatele projektu a zejména uvést cílové hodnoty vybraných ukazatelů. Nejčastěji se jedná o ukazatele s přímou vazbou na projekt, např. konkrétní počet vytvořených pracovních míst, konkrétní hodnota úspory energie, počet nových strojů apod. Monitorovací ukazatele se následně uvádí do smlouvy o financování a mají klíčový význam při hodnocení realizace projektu. Plnění těchto ukazatelů se dokládá v monitorovacích zprávách. Nedodržení těchto ukazatelů může vést k částečnému nebo dokonce úplnému odebrání poskytnuté dotace.

Závěrečná kontrola projektové žádosti

Před konečným vložením projektové žádosti je vhodné provést kontrolu všech údajů v elektronické verzi žádosti, a to především:

 • kontrolu vyplněných povinných polí (pozn. ta je provedena automaticky program při konečném uložení projektové žádosti),
 • kontrolu vložených příloh,
 • správnost údajů o způsobech financování projektu,
 • monitorovací ukazatele,
 • kontrolu splnění minimální a maximální hranice způsobilých výdajů,
 • údaje uvedené v žádosti musí souhlasit s údaji v ostatních vložených dokumentech a přílohách.