PROCES DOTACE

2. Příprava a odevzdání žádosti o dotaci

Pokud již máte vybraný dotační titul, je zapotřebí o dotaci požádat. Žádosti o dotaci se předkládají v rámci tzv. dotačních výzev – časově vymezené období, ve kterém je v rámci daného dotačního programu možné žádat o dotaci.

POZOR na dodržení všech podmínek dotačního titulu a doložení povinných příloh k žádosti o dotaci.

Na co se zaměřit před přípravou projektu?

 1. Ověřte si, zda oblast či námět na projekt, který chcete spolufinancovat z fondů EU, může být z fondů podpořen, tj. zda aktivity vašeho projektu odpovídají tomu, aby mohly být podpořeny z daného operačního programu/dané oblasti podpory.

  Doporučení

  Nebojte se využít telefonních linek nebo e-mailu příslušných ministerstev a ověřte si, zda podnikatelskou myšlenku, kterou chcete realizovat, je možné spolufinancovat z fondů EU. Požádejte o kontakt na odpovědnou osobu pro danou oblast.

 2. Stanovte si předběžný rozpočet vašeho projektu, především se pak zaměřte na kalkulaci nákladů, abyste měli konkrétnější představu o finanční náročnosti vašeho projektu.

 3. Seznamte s podmínkami výzvy a vámi vypracovaný předběžný rozpočet porovnejte, zda odpovídá podmínkám výzvy. V případě potřeby předběžný rozpočet upravte.

  Doporučení

  Pokud neexistuje prozatím konkrétní výzva pro Váš projekt, můžete posuzovat Váš rozpočet podle výzvy předešlé. Praxe v oblasti dotací totiž ukazuje, že výzvy se opakují a mají zpravidla velmi podobné podmínky.

 4. Stanovte si, zda výstupy (výsledky) projektu budou v souladu s cíli dané oblasti podpory, a zda budou aktivity projektu naplněny v dostatečné (vyčíslitelné a měřitelné) výši. Před samotným podáním projektové žádosti si ověřte také samotnou výzvu.

 5. Určete si osoby, které budou zodpovědné za přípravu a zpracování projektové žádosti.

  Doporučení

  Měli byste si určit takové osoby, které budou mít dostatek času na zpracování žádosti. Pokud je to možné, zapojte své zaměstnance, kteří mohou být nápomocni při přípravě projektu, např. ekonomové, techničtí pracovníci apod.

 6. Zjistěte si způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu a dále si zjistěte předběžnou úroveň podpory.

 7. Ověřte si, zda neexistují další podmínky a omezení, které by vám znemožnily přihlášení projektu k dané výzvě.

 8. Stanovte si předběžný časový harmonogram zpracování projektové žádosti tak, abyste měli dostatečný prostor pro zpracování kvalitního projektu, který by měl potenciál získat dostatečný počet bodů.

Rady a tipy jak zvýšit úspěšnost v čerpání dotací z EU

Dobré finanční zdraví žadatele je
zásadním předpokladem pro získání dobrého hodnocení projektu. V praxi
finanční zdraví ovlivňuje až 40 % hodnocení projekt.

Seznamte se ještě dříve, než přistoupíte k zpracování projektové žádosti,
s hodnotícími a bodovacími kritérii daného operačního programu a zkuste se
sami obodovat.

Udělejte si dostatečnou časovou rezervu, tj. definujte si časový harmonogram
přípravy a zpracování projektové žádosti.

Vytvořte si základní strukturu projektu (viz níže), konkrétní struktura projektu je
pak uvedena u konkrétní výzvy.

Definujte si rozpočet projektu, pokud jste si jej nedefinovali při zpracování
základní struktury projektu.

Vymezte pomocí SWOT analýzy silné a slabé stránky projektu a dále příležitosti
a hrozby (viz níže).

Ověřte zda, projekt splňuje a naplňuje hodnotící a bodovací kritéria daného
operačního programu.