PROCES DOTACE

6. Finanční vypořádání dotace

V rámci realizace projektu dochází rovněž k finančnímu vypořádání (proplacení) dotace. Proplácení dotace probíhá ve dvou možných režimech.

  1. režim EX POST

    EX POST režim je častěji využívanou formou proplácení dotace. Probíhá na základě žádosti o platbu až po kompletní úhradě výdaje ze strany příjemce.

  2. režim EX ANTE

    V režimu EX ANTE je dotace příjemce částečně či kompletně poskytnuta dopředu na jeho příslušný účet a terpve následně dochází k úhradám výdajů v rámci projektu.

Vyúčtování dotace

Vyúčtování dotace probíhá po ukončení realizace projektu, kdy příjemce podpory vyplní žádost o platbu, kterou předloží poskytovateli dotace. Příjemce dotace je povinen po celý průběh realizace projektu vést oddělené účetnictví, tzn. zvlášť účetnictví vztahující se k projektu a zvlášť účetnictví vztahující se k podniku či organizaci. Výdaje projektu musí mít formu účetních dokladů (faktur, výdajových účetních dokladů, bankovních výpisů, mzdových listů, smlouvy s dodavateli apod.). Tyto doklady je vhodné průběžně označovat, aby byly lépe identifikovatelné, a bylo zřejmé, že se vztahují k danému projektu. Jak jsme již dříve doporučili, je vhodné vést zvláštní složku s účetními doklady.

Přidělená dotace se vždy vztahuje pouze na způsobilé (uznatelné, oprávněné) výdaje. Žádost o platbu je možné podat nejpozději do 60 dnů od ukončení realizace projektu nebo v souladu s podmínkami dotace nebo Příručkou pro příjemce dotace.

Součástí vaší žádosti o platbu musí být:
  • soupis předložených účetních dokladů,
  • rozpis účetních dokladů podle typu úhrad,
  • rozpis účetních dokladů podle rozpočtových položek.

K žádosti o platbu musí být přiloženy také přílohy, kterými jsou např. kopie účetních dokladů, kopie bankovních výpisů, uhrazené dodavatelské faktury apod., jež se vztahují k vašemu projektu.