Jak funguje proces čerpání dotace?

Seznamte se s celým procesem krok za krokem, získáte tak lepší představu o tom, čím společně projdeme...

1. Výběr vhodného dotačního programu

V prvním kroce je nutné si dobře promyslet svůj záměr, který chcete realizovat a poté vybrat ten nejvhodnější dotační titul, jehož podmínky záměru odpovídají. 

Nevíte, jaký dotační titul nejlépe odpovídá vašemu záměru?
Určitě vám pomůže náš přehled dotací.  

2. Příprava a odevzdání žádosti o dotaci

Pokud již máte vybraný dotační titul, je zapotřebí o dotaci požádat.  Žádosti o dotaci se předkládají v rámci tzv. dotačních výzev - časově vymezené období, ve kterém je v rámci daného dotačního programu možné žádat o dotaci. 

POZOR na dodržení všech podmínek dotačního titulu a doložení povinných příloh k žádosti o dotaci. 

3. Hodnocení žádosti o dotaci

Po předložení žádosti příslušnému poskytovateli dotace probíhá její vyhodnocení nejčastěji ve 3 kolech: 

1. kolo - formální hodnocení
Posouzení základních kritérií z hlediska formální správnosti a úplnosti žádosti.  
2. kolo - věcné hodnocení
Kvalitativní vyhodnocení obsahové stránky projektu na základě předem stanovených kritérií.
3. kolo - hodnocení výběrovou komisí
Rozhodnutí komise o schválení či zamítnutí žádosti o dotaci na podkladě výsledků věcného hodnocení. 

4. Právní akt

V případě, že projekt úspěšně projde hodnocením a v rámci připravené finanční alokace v příslušné dotační výzvě je na něj dostatek finančních prostředků, docházení k uzavření právního aktu poskytnutí podpory. 

Na základě právního aktu vzniká žadateli nárok na poskytnutí dotace za předpokladu splnění podmínek pro její vyplacení. Z žadatele se v tento okamžik stává příjemce dotace. 

Mezi nejčastější formy právního aktu patří tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Smlouva o poskytnutí dotace. 

5. Realizace projektu

Uzavřením právního aktu zpravidla začíná běžet tzv. období realizace projektu. Během tohoto období je příjemce dotace povinen projekt zrealizovat dle časového, obsahového i finančního plánu uvedeného v žádosti o dotaci. 

POZOR - při realizaci musí příjemce dodržet podmínky, které mu dotační titul stanovuje - mezi nejdůležitější patří např. plnění povinných indikátorů, správný výběr dodavatelů či dodržení harmonogramu. 

6. Finanční vypořádání dotace 

V rámci realizace projektu dochází rovněž k finančnímu vypořádání (proplacení) dotace. Proplácení dotace probíhá ve dvou možných režimech. 

1. režim EX POST
EX POST režim je častěji využívanou formou proplácení dotace. Probíhá na základě žádosti o platbu až po kompletní úhradě výdaje ze strany příjemce. 

2. režim EX ANTE
V režimu EX ANTE je dotace příjemce částečně či kompletně poskytnuta dopředu na jeho příslušný účet a terpve následně dochází k úhradám výdajů v rámci projektu. 

7. Udržitelnost programu

Po ukončení realizace začíná běžet období tzv. udržitelnosti projektu. Nejčastěji trvá mezi 3 až 5 lety. 

Po tuto dobu je příjemce dotace povinen zachovat a udržet výstupy projektu a současně dále naplňovat povinné indikátory. 

POZOR - v období udržitelnosti nelze prodat ani zcizit jeho výstupy.

Věděli jste, že v období tzv. udržitelnosti projektu vám v případě nedodržení podmínek hrozí krácení dotace či dokonce její vrácení? 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Sídlíme v Ostravě a máme klienty po celé Moravě i Slezsku

 

 

Telefon

811 011 011

AVE FINANCE s.r.o.

Místecká 1120/103, Ostrava, 70300

IČ: 01990705
DIČ: CZ01990705

Spisová značka: C 72351 vedená u Krajského soudu v Ostravě