Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP TAK 

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027. 

Předběžná plánovaná alokace pro OP TAK:82 176 165 803 Kč 

Forma podpory:  

finanční nástroje (zpravidla pro malé projekty a projekty s vyšší rentabilitou), dotace 

Kdo bude moci žádat?  

Zejména malé (míra dotace 45%a střední podniky (35%), ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky (25%) nad 250 zaměstnanců 

Podporované území: ČR mimo Hlavní město Praha 

 

Cíl politiky 1: 

Inteligentnější Evropa – inteligentnější Česko 

Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií 

Předpokládaná alokace: 24 mld. Kč 

Podporované aktivity:

 • realizace podnikového výzkumu a vývoje, zavádění inovací do podnikové praxe, komercializace, ověřování výsledků výzkumu a vývoje, uvádění na trh 
 • rozvoj transferu znalostí a spolupráce podniků s výzkumnými institucemi 
 • zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích 
 • budování a rozvoj infrastruktury pro podnikový výzkum a vývoj, testování a ověřování technologií 
 • inovační vouchery 
 • sdílené kapacity pro výzkum, vývoj a inovace – klastry, technologické platformy 
 • podpora podnikatelské infrastruktury pro potřeby MSP (huby/co-workingová centra, podnikatelské inkubátory, vědecko-technické parky) 

Velikost podniku:MSP i VPNavazuje na programy OP PIK:Inovační vouchery, Proof of Concept, Inovace, Aplikace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Služby infrastruktury 


Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády 

Předpokládaná alokace: 7 mld. Kč 

Podporované aktivity:

 • zavádění digitalizace v podnicích včetně analýzy procesů a nasazování digitálních řešení (AI, automatizace a robotizace, kyberbezpečnost aj.), podpora odborné přípravy a vzdělávání zaměstnanců spojené se zaváděním nových technologií ve firmách 
 • pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky, HPC 
 • vývoj a pořízení specializovaného SW (kyberbezpečnost, simulace, monitorování, počítačové vidění, Big Data Analytics, 3D tisk apod. 
 • moderní technologie (např. block-chain, virtuální realita aj.) pro rozvoj ekonomiky 
 • budování a modernizace výpočetních a datových center 

Velikost podniku:MSPNavazuje na programy OP PIK:ICT a strategické služby, Technologie 


Posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

Předpokládaná alokace: 10 mld. Kč 

Podporované aktivity:

 • podpůrné, poradenské a konzultační služby ve všech fázích vzniku a růstu MSP 
 • podnikatelská infrastruktura pro potřeby MSP (regenerace a revitalizace brownfieldů) 
 • internacionalizace MSP a využívání služeb expertů 
 • externí financování 

Velikost podniku:MSPNavazuje na programy OP PIK:Marketing, Expanze, Služby infrastruktury, interní projekty CzechInvest a CzechTrade 

Cíl politiky 2

Zelenější, bezuhlíková Evropa – Zelenější, bezuhlíkové Česko 

Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 

Předpokládaná alokace: 13 mld. Kč 

Podporované aktivity:

 • snižování energetické náročnosti budov (zateplení, výměna výplní, VZT, LED, ostatní), výměn zdrojů energie, výroba energie pro vlastní spotřebu, optimalizace výrobních a technologických provozů 

Velikost podniku:MSP i VPNavazuje na programy OP PIK:Úspory energie 


Podpora energie z obnovitelných zdrojů 

Předpokládaná alokace: 6,6 mld. Kč 

Podporované aktivity:

 • podpora solárních, malých vodních a větrných elektráren, solárních termických systémů, tepelných čerpadel, využití bioplynu, biometanu, biomasy, pokročilých biopaliv v dopravě, akumulace a transformace energie mezi energonositeli 

Velikost podniku:MSP i VPNavazuje na programy OP PIK:Obnovitelné zdroje energie 


Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni 

Předpokládaná alokace: 7,6 mld. Kč 

Podporované aktivity:

 • výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přenosové/přepravní a distribučních soustav a související infrastruktury; vč. přenosu a zpracování zvýšeného objemu dat spojených se vstupem nových subjektů na trhy s elektřinou a vypořádáním nových služeb v souvislosti s novou legislativou EU 
 • výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přepravní a distribučních soustav a související plynové infrastruktury 
 • pilotní projekty v oblasti vodíku, CCS, metanizace apod. 

Velikost podniku:MSP i VPNavazuje na programy OP PIK:Smart Grids I, Smart Grids II 


Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 

Předpokládaná alokace: 1,3 mld. Kč 

Podporované aktivity:

 • optimalizace spotřeby vody ve výrobě, znovuvyužití odpadní vody, recyklace vody, jímání vody, využití páry, suché chlazení atp. 

Velikost podniku:MSP i VP 


Podpora přechodu k oběhovému hospodářství 

Předpokládaná alokace: 2,6 mld. Kč 

Podporované aktivity:

 • podpora získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a výroby výrobků s obsahem druhotných surovin 

Velikost podniku:MSP i VPNavazuje na programy OP PIK:Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny 

Cíl politiky 5:

Evropa bližší občanům – Česko bližší občanům 

Integrované územní investice (ITI) 

Podporované aktivity:

 • výzkumné a inovační kapacity 

Navazuje na programy OP PIKSlužby infrastruktury ITI 


Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 

Podporované aktivity:

 • technologie pro MSP a začínající podnikatele (malé projekty), předpoklad zapojení Místních akčních skupin 

Navazuje na programy OP PIK – Technologie 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Těším se na spolupráci s Vámi a jsem připravena odpovědět na všechny Vaše dotazy.

Alena Chwistková - asistentka jednatele

Sídlíme v Ostravě a máme klienty po celé Moravě i Slezsku

 

 

Telefon

811 011 011

AVE FINANCE s.r.o.

Místecká 1120/103, Ostrava, 70300

IČ: 01990705
DIČ: CZ01990705

Spisová značka: C 72351 vedená u Krajského soudu v Ostravě