Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP TAK 

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027. 

Předběžná plánovaná alokace pro OP TAK:81 500 000 000 Kč (81,5 mld. Kč)

Forma podpory:  

finanční nástroje (zpravidla pro malé projekty a projekty s vyšší rentabilitou), dotace 

Kdo bude moci žádat?  

Zejména malé (míra dotace 45%a střední podniky (35%), ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky (25%) nad 250 zaměstnanců 

Míra spolufinancování EU:

méně rozvinuté regiony – 85 % (Moravskoslezsko, Severovýchod, Severozápad, Střední Morava)

přechodové regiony – 70 % (v období 2014–2020 se jedna- lo o méně rozvinuté regiony - Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy)

přechodové regiony – 60 %

více rozvinuté regiony – 50 % (v období 2014–2020 se jednalo o přechodové regiony)

více rozvinuté regiony – 40 % (hl. m. Praha)

 

Cíl politiky 1: 

Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace a regionálního propojení IKT

Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace. Tato priorita v sobě zahrnuje 2 specifické cíle, které budou realizovány plně v souladu s prioritami Národní RIS3 strategie.

Alokace: 24,6 mld. Kč (Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií) + 6,8 mld. Kč (Využití přímnosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány)

Hlavní cíl:

Zajištění rozvoje systémového prostředí a inovační aktivity podniků. Podpora přispěje k lepšímu uplatňování výsledků VaI v nových produktech a službách, což umožní podnikům prosadit se na existujících či nových trzích a vytvoří předpoklady pro zvyšování přidané hodnoty produktů, zavádění nových služeb či realizaci inovací vyšších řádů vč. průlomových inovací. VaI aktivity přispějí i k rozvoji vazeb mezi podniky a VO a ke zvýššení účinnosti transferu znalostí z výzkumných organizací do podniků. Zajištění komplexních a dostupných služeb prostřednictvím evropské a národní sítě Center pro digitální inovace zároveň vytvoří předpoklad k dosažení optimálního tempa digitální transformace.

Podporované aktivity:

Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií:

 • Realizace podnikového výzkumu a inovací
 • Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe
 • Zavádění a rozšiřování digitálních a pokročilých inovačních technologií v podnicích
 • Inovační vouchery
 • Budování a rozvoj infrastruktury  
 • Sdílené kapacity pro VaI
 • Rozvoj transferu znalostí projektů podnikatelů a výzkumných organizací

Využití přímnosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány:

 • Zavádění digitalizace v podnicích, pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury a podpora projektů v oblastech souvisejících s umělou inteligencí, automatizací procesů, robotikou a kybernetickou bezpečností, vč. podpory odborné přípravy a vzdělávání zaměstnanců spojené se zaváděním nových technologií
 • Pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky a podpora využití HPC
 • Využití moderních technologií (např. block-chain, virtuální realita aj.) pro rozvoj ekonomiky
 • Vývoj a pořízení specializovaného SW (např. pro počítačovou bezpečnost, simulace, monitorování, počítačové vidění, pro práci s velkými daty, 3D tisk apod.), dále v oblasti digitalizace, automatizace, zavádění umělé inteligence, robotizace, strojového učení, rozšířené a virtuální reality, business intelligence, e-commerce apod.

Velikost podniku:MSP i VP, Podnikatelská seskupení, Organizace pro výzkum a šíření znalostí, Provozovatelé výzkumné a inovační infrastruktury vč. krajů, obcí a neziskových organizací.

Navazuje na programy OP PIK:Inovační vouchery, Proof of Concept, Inovace, Aplikace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Služby infrastruktury 


Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP  

Alokace: 9,9 mld. Kč (Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP)

Hlavní cíl:

Přispět k celkové motivaci MSP zavádět nové technologie a inovace v rámci svého podnikání a posilovat své schopnosti a znalosti, a tím dosahovat lepší pozice v hodnotových řetězcích či zvyšování celkové produktivity. Lepší přístup k financím zajistí rychlejší růst a vytvoří potenciál pro zvýšení inovačních schopností MSP, vč. start–upů a scale–upů.

Podporované aktivity:

 • Usnadnění přístupu MSP k externímu financování
 • Poradenské služby pro MSP
 • Podpora účasti MSP na zahraničních veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích
 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení
 • Rozvoj podnikatelské infrastruktury a nemovitostí propotřeby MSP

Velikost podniku:MSP, Provozovatelé inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra (pouze však pro aktivity poskytování poradenských služeb) 

Navazuje na programy OP PIK:ICT a strategické služby, Technologie 


Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury  

Alokace: 5 mld. Kč (Zlepšení digitální infrastruktury)

Hlavní cíl:

Budování VHCN zvyšuje dostupnost, kvalitu a spolehlivost vysokorychlostní přístupu k internetu. Cílem je kromě zvýšení dostupnosti těchto kvalitních a spolehlivých sítí také zvýšit jejich skutečné využívání. Proto bude kromě počtu domácností a podniků s přístupem k VHCN sledován také počet domácností a podniků nově připojených k VHCN. Široká dostupnost připojení k internetu prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou zároveň umožňuje rozvoj nových druhů podnikání a umožní využívání nových digitálních moderních služeb a produktů.

Podporované aktivity:

 • Modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury
 • Budování optických přípojných sítí

Velikost podniku:MSP, Podnikatelské subjekty v elektronických komunikacích bez ohledu na velikost, Obce a svazky obcí, Kraje, Státní podniky/organizace, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Navazuje na programy OP PIK:Marketing, Expanze, Služby infrastruktury, interní projekty CzechInvest a CzechTrade 


Cíl politiky 2

Zelenější, nízkouhlíkový přechod na uhlíkově neutrální hospodářství a odolná Evropa

Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

Alokace: 13 mld. Kč (Podpoda energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů) + 6,7 mld. Kč (Podpora energie z obnovitelných zdrojů) + 7,6 mld. Kč (Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování) + 1,9 mld. Kč (Podpora čisté mobility)

Hlavní cíl:

Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů, dosažení co největších energetických úspor, zvyšování kvality vnitřního prostředí těchto budov a neutralizace vlivu ekonomického růstu na úroveň konečné spotřeby energie. Podpora energeticky úsporných opatření rovněž přispěje k naplnění energeticko-klimatických cílů ČR, resp. EU.

Podporované aktivity:

Podpoda energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů:

 • Zateplování budov
 • Podpora výstavby budov v pasivním standardu
 • Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů
 • Využití metody Energy Performance Contracting (EPC)

Podpora energie z obnovitelných zdrojů: 

 • Výstavba solárních, větrných a malých vodních elektráren
 • Výstavba tepelných čerpadel
 • Transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu

Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování:

 • Výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace prřenosových a distribučních soustav a související infrastruktury
 • Výstavba konverzních zařízení/výroben nových druhů nízkoemisních/nízkouhlíkových plynů
 • Modernizace a úpravy plynárenské soustavy

Podpora čisté mobility:

 • Nákup vozidel na alternativní pohon (elektřina a vodík) v podnicích
 • Budování dobíjecích a plnících stanic v podnicích (neveřejná infrastruktura pouze pro potřeby daného podniku)
 • Kombinace obou těchto aktivit

Velikost podniku: Všechny podniky bez ohledu na velikost. Pro podporu čisté mobility: Jedná se o MSP a společnosti se střední tržní kapitalizací (lze podpořit pouze prostřednictvím finančních nástrojů) 


Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Alokace: 1,3 mld. Kč (Podpora průmyslového hospodaření s vodou) + 2,6 mld. Kč (Podpora přechodu na oběhové hospodářství) 

Hlavní cíl:

Cílem realizovaných aktivit by mělo být snížení množství dodávaných vod pro potřeby průmyslu a energetiky, a tím zlepšení trvale udržitelného hospodaření s vodou a optimalizace spotřeby vody. Efektivní nakládání s vodou rovněž přispěje k vývoji nových technologií s nižší spotřebou vody využívající recyklaci a znovuvyužití vod.

Podporované aktivity:

Podpoda energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů:

 • Optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu
 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech
 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků
 • Jímání, akumulace a využívání desšťové a užitkové vody

Podpora přechodu na oběhové hospodářství:

 • Pořízení inovativních technologií
 • Podpora inovativních technologií
 • Optimalizace materiálového ekodesignu výrobků
 • Investice do inovativních technologií
 • Zlepšenímateriálovérecyklaceodpadů

Velikost podniku: Mezi podporované subjekty by měly patřit malé a střední podniky, příp. velké podniky.


Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Sídlíme v Ostravě a máme klienty po celé Moravě i Slezsku

 

 

Telefon

811 011 011

AVE FINANCE s.r.o.

Místecká 1120/103, Ostrava, 70300

IČ: 01990705
DIČ: CZ01990705

Spisová značka: C 72351 vedená u Krajského soudu v Ostravě